Ky shërbim ofrohet në bazë vullnetare dhe me mirëkuptim si dhe është pa pagesë!

Ky aplikacion nuk zëvendëson Agronomin në teren, si dhe varet nga saktësia dhe koha e të dhënave të cilat ju i ofroni. Saktësia dhe përmbajtja e plotë e informatave na ofron mundësinë që të ofrojmë shërbim sa më të mirë.
Shënimet tuaja janë konfidenciale dhe nuk do të përcillen tek palët e treta pa arpovimin tuaj paraprak. Ne nuk marrim përgjegjësi në raste eventuale të dëmit ose ndonjë keqkuptim. Ky aplikacion duhet të përdored si udhëzues e jo si burrim absolut i informatave.